Wyznaczenie punktów granicznych, wznowienie granic, wskazanie granic

Chcesz ogrodzić działkę ale nie znasz granic? Chcesz postawić nowy płot ale nie wiesz czy stary stał w dobrym miejscu?

W zależności od miejscowości i terenu na jakim znajduje się działka, dokumentów dostępnych w starostwie możesz skorzystać z następujących usług (niektóre przeprowadza się jednocześnie) aby poznać położenie punktów granicznych i ich przebieg w terenie:

 • ustalenie granic, ustalenie punktów granicznych
 • wznowienie znaków granicznych
 • wyznaczenie punktów granicznych

Wybór procedury należy do Geodety – to on zdecyduje, która droga prowadząca do wskazania będzie właściwa. Od procedury zależy również czas w jakim najszybciej da się zrealizować taką usługę.

Ile trwa procedura prowadząca do okazania granic na gruncie i jak przebiega?

Od momentu, w którym zamówisz usługę prowadzącą do okazania granic będziemy musieli wykonać kilka czynności zanim pojawimy się na gruncie. Aby wszystko odbyło się prawidłowo i zgodnie z przepisami w zakres realizacji prac geodezyjnych musi znaleźć się:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK) – jest to podstawa zrealizowania pracy – bez zgłoszenia pracy w ODGiK (Starostwie) nie można wykonać czynności, o których wspominamy powyżej,
 • pozyskanie danych z ODGiK (stare szkice graniczne / zarysy / operaty z lat poprzednich, informacje o właścicielach działek / … ). Dane te są niezbędne do przeprowadzenia analizy jakości pomiarów z lat poprzednich a także pozwolą na poinformowanie o czynnościach okazania granic sąsiadów,
 • analiza dokumentów pozyskanych z ODGiK,
 • zawiadomienie stron do okazania/ustalenia punktów granicznych (właściciele działek przylegających do Twojej działki, zarządcy dróg, itd…). Strony takiego postępowania należy zawiadomić z odpowiednim wyprzedzeniem.,
 • wykonanie pomiaru wstępnego przed okazaniem punktów granicznych, pomiar działek przylegających do celów analitycznych
 • analiza stanu istniejącego względem dokumentacji z ODGiK

Ponieważ ODGiK (czyli odpowiedni wydział Starostwa) ma określony czas na przygotowanie danych wykonawcy prac geodezyjnych (5 dni) a strony trzeba zawiadomić na co najmniej 7 dni przed wyznaczeniem punktów granicznych (decyduje data na zwrotnym poświadczeniu odbioru zawiadomienia) otrzymujemy już 12 dni. Zawiadomienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, która bardzo rzadko dostarcza korespondencję w takim terminie jak jest deklarowany przy zakupie ich usług. Zdarzają się też awiza – termin 7 dni liczony jest wtedy od terminu awizowania.

Można więc powiedzieć, że w miarę bezpieczny termin zawiadomienia, z zachowaniem wszystkich terminów ustawowych czyli tak na prawdę czas od momentu złożenia zamówienie na usługę do czasu okazania granic na gruncie wynosi około 4 – 5 tygodni. Czas taki może jednak ulec wydłużeniu – np. w przypadkach bardziej skomplikowanych działek, problemem z dostępnością dokumentacji w ODGiK, jej czytelnością czy też brakiem adresów. No właśnie – adresy w Ewidencji Gruntów i Budynków aktualizowane są w rejestrach na wniosek strony.

Podmioty, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów w innych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Art. 22. ust. 2. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Jeśli więc nie dostałeś zawiadomienia o takich czynnościach, być może nie dopełniłeś powyższego obowiązku? Jeśli zmieniłeś adres zamieszkania czy do korespondencji i nie poinformowałeś o tym Starostwa to Starostwo o tym nie wie – rejestr o podmiotach w EGiB (czyli o właścicielach) nie jest zasilany z żadnej centralnej bazy – np. PESEL. W takim przypadku Starostwo wydaje Geodecie Twoje nieaktualne dane, o których aktualizacje nie zadbałeś. Analogicznie – nie są też automatycznie aktualizowane dane wynikające np. z Aktu Małżeństwa, zmiany nazwiska, etc. Starostwo prowadząc również własne postępowania, wydając decyzje, postanowienia też korzysta z adresu, który podałeś za pierwszym razem. To bardzo ważne aby aktualizować swoje dane – dzięki temu wiemy, że powinna dotrzeć do Nas każda ważna informacja.

Jakie dokumenty dostanę z czynności ustalenia punktów granicznych / wznowienia znaków / wyznaczenia punktów?

W zależności od tego w jakim trybie zostały przeprowadzone czynności otrzymasz:

 • protokół z ustalenia punktów granicznych,
 • protokół ze wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych.

Jesteś zainteresowany taką usługą? Przygotuj numer działki, której granice chcesz poznać, nazwę miejscowości i skontaktuj się z nami drogą mailową lub zadzwoń po więcej szczegółowych informacji:

721-856-655